Veiklos apibūdinimas


    Tikslu sukurti naują kaimo kultūros centrų tinklą, leidžiantį teikti gyventojams kokybiškas kultūrines paslaugas, užtikrinantį kultūros vertybių išsaugojimą, kultūros raidą ir sklaidą  bei Lietuvos kultūros strategijos vykdymą  rajone,  2004m  gruodžio 28d Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-16-280 patvirtinta Plungės rajono kaimo kultūros cebtrų su filialais 2005-2008 m. steigimo programa.  Tokiu būdu, įgyvendinant šią programą 2008m. birželio   26    d. Plungės savivaldybės tarybos sprendimu NrT1-130   įsteigtas Žlibinų kultūros centras  su filialais Glaudžiuose, Grumbliuose, Kantaučiuose ir Staneliuose, kuris įgyvendina nuostatuose numatytus ir su kultūra susijusius principus bei vykdo priskirtas funkcijas.

Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

- užtikrinti Babrungo, Paukštakių ir Žlibinų seniūnijų gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą ir sąlygas kūrybinei saviraiškai; 

- padėti ugdyti ir skatinti meninę saviraišką, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą; 

- saugoti ir puoselėti krašto kultūros savitumą; 

- propaguoti profesionalųjį meną;

- puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą;

- organizuoti  atmintinų datų, kalendorinių ir valstybinių švenčių minėjimą.

     Kultūros centre ir filialuose  dirbantys specialistai veiklos uždavinius, funkcijas ir darbo kryptį renkasi , atsižvelgdami į seniūnijų gyventojų poreikius bei  kultūros įstaigos materialines galimybes. Ir tai didele dalimi apsprendžia darbo turinį, veiklos pobūdį bei  pasiūlos galimybes.

Pagrindinis kultūros centro ir jo filialų uždavinys  - organizuoti priklausančiose seniūnijose kultūrinius renginius, kviesti profesionalių bei megėjų meno kolektyvų koncertus, organizuoti vakarones, įvairias parodas, koncertines keliones, rūpintis kultūros tradicijų tęstinumu,teikiamų kultūros renginių formų įvairove.

Kiti kultūros centro ir jo filialų uždaviniai:

- ruošti ir įgyvendinti  kultūros programų projektus;
- vertinti ir domėtis  seniūnijų gyventojų kultūriniais poreikiais;
- dalyvauti Plungės rajono, apskrities, respublikos kultūros  programose;
- betarpiškai bendradarbiauti su seniūnijomis, bendruomenėmis, švietimo įstaigomis,    dvasininkija,   kitų analogiškų įstaigų darbuotojais, meną puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis.

 Kultūros centro ir jo filialų vykdomos funkcijos bei tikslai atitinka Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatyme numatytas funkcijas. Šie kultūros centro tikslai sutampa su Lietuvos Respublikos nutarime „ Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų „ Nr . 542 nustatytais kultūros politikos tikslais : išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą bei meno įvairovę, skatinti nacionalinės kultūros atvirumą, sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. Šiems tikslams pasiekti minėtame LR nutarime savivaldybių institucijoms nustatyti tokie uždavinai:

- saugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę;
- globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas;
- remti Lietuvioje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą ir švietimą;
- remti profesionalųjį meną ir kūrybinę veiklą, meno kūrėjų organizacijas;
- užtikrinti meninės kūrybos sklaidą;
- skatinti kultūros industrijos plėtrą;
- rūpintis Lietuvos kultūros sklaida užsienyje;
- sudayti sąlygas pažinti kitų tautų kultūrą Lietuvoje;
- sudayti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti;
- remti mėgėjų kūrybinę veiklą;
- įgyvendinti regioninę kultūros politiką;
- remti nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą.

 

 


Puslapis "Veiklos apibūdinimas" atnaujintas 2014-05-14